ข่าวสาร

        แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 👉โดยมี นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ ซึ่งในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
👉นายโกมินทร์ สีลับสี ผู้จัดการบริษัทเจอาร์ แอดวานซ์ จำกัด
👉นางสาวอัญชนา มานะบุตร ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในครั้งนี้ด้วย

การประเมิน #โครงงานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยท่านรองสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องโสตฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสุนให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้โดยมีรายละเอียดของงานที่จะทำไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นตอน ทั้งที่ได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ และครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม

นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิลัยเทคนิคตระการพืชผล และ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เยี่ยมชมและให้กำลังใจคนเก่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ (E-Commerce) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิลัยเทคนิคตระการพืชผล และ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เยี่ยมชมและให้กำลังใจคนเก่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ (E-Commerce) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี