คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นายวิเชียร บุญลี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นางสาวสายฝน สาระผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสายฝน สาระผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ

นายกรวิทย์ สระประไพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพคำนาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ